Een fantastische oplossing voor een groot probleem

Partnership Foundation combineert emotionele betrokkenheid met een zakelijke, down-to-earth aanpak. Het programma van Partnership Foundation helpt straatmeisjes op te groeien tot verantwoordelijke burgers die hun steentje kunnen en willen bijdragen aan de samenleving.

Het probleem

 • Alleen al in Calcutta leven ongeveer 100.000 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar op straat, zonder adequate hulp of toezicht van volwassenen en zonder enige bescherming.
 • Deze zwerfkinderen hebben weinig of geen toegang tot elementaire levensbehoeften zoals eten, onderdak, kleding, medische zorg en onderwijs.
 • Deze kinderen ontberen de kansen en ondersteuning die noodzakelijk zijn voor een succesvolle reïntegratie in de reguliere samenleving.
 • Bestaande NGO’s en overheidsinstellingen, die werkzaam zijn op dit gebied, hebben het probleem onder controle gekregen, maar kunnen het niet oplossen, als gevolg van de niet-aflatende instroom.
 • Het substantieel verminderen van het aantal straatkinderen vraagt om grootschalige, economisch verantwoorde en innovatieve oplossingen.
 • Gekwalificeerd personeel om met straatkinderen te werken, is moeilijk te vinden en te behouden. Dit vanwege de lage salarissen die worden betaald in de sociale sector.
 • Stabiele financiering voor de lange termijn, nodig om lokaal verantwoordelijkheid te nemen voor permanent onderdak, is moeilijk te verkrijgen via westerse donororganisaties.
 • Belangrijkste behoeften van de straatkinderen, zoals door henzelf aangegeven:
  • Voeding: 72% van de ondervraagden
  • Onderdak: 65% van de ondervraagden
  • Gezondheidszorg: 73% van de ondervraagden
  • Onderwijs en beroepsopleidingen: 83% van de ondervraagden.
 • 67 miljoen kinderen in de lagere school leeftijd zitten nog steeds niet op school, 53% daarvan bestaat uit meisjes
 • 97 miljoen mensen leven in 50.000 sloppenwijken in India.

Redenen voor het leven op straat

Relatief belang van factoren die er voor verantwoordelijk zijn dat kinderen op straat leven:

 • Armoede: 94%
 • In de steek gelaten door ouders: 38%
 • Soort werk dat ze verrichten: 23% (seizoensarbeiders, ouders die werken in steengroeven e.d.)

Straatkinderen leven doorgaans op stations, spoorperrons, trottoirs, drukke markten en onder viaducten.

Hoeveel jaar brengen straatkinderen door op straat?

 • 37% van de straatkinderen 1 tot 6 jaar
 • 44% van de straatkinderen 7 tot 9 jaar
 • 13% van de straatkinderen 10 tot 12 jaar
 • 6% de straatkinderen langer dan 12 jaar

De leeftijd van de straatkinderen

 • 7% is tussen de 0 en 5 jaar
 • 65% is tussen de 5 en 10 jaar
 • 24% is tussen de 10 en 15 jaar
 • 4% is ouder dan 15 jaar

Gezondheidsomstandigheden

De gezondheid van 60% van de straatkinderen is slecht te noemen, met langdurige chronische aandoeningen als diarree, infecties van de luchtwegen, dysenterie en tuberculose. De toestand van de resterende 40% is matig, met van tijd tot tijd opspelende gezondheidsproblemen. Slechts 9% ontvangt enige vorm van medische zorg. 100% van de straatkinderen wordt blootgesteld aan ernstige luchtvervuiling, 88% heeft geen toegang tot sanitaire voorzieningen.

De straatkinderen verklaren dat ze continu worden belaagd en opgejaagd. Ze moeten volwassenen zelfs omkopen om met rust gelaten te worden, anders worden ze gedwongen de plek waar ze slapen of kamperen te verlaten. In het algemeen kan men stellen dat ze lijden aan een gevoel van onveiligheid, teweeggebracht door het gebrek aan een veilig en blijvend onderdak.

Waarom richt het Rainbow Programma zich op meisjes?

Meisjes die op straat leven lijden onder een gebrek aan privacy. Ze hebben geen toilet of badfaciliteiten. 61% van de meisjes die op straat leven, wordt seksueel lastig gevallen; seksuele vergrijpen zijn aan de orde van de dag. De meisjes lopen een groot risico om seksueel geëxploiteerd te worden en tot 17% belandt in de prostitutie of andere vormen van criminaliteit om te kunnen overleven.

Sinds kort is het recht op onderwijs wettelijk vastgelegd. Een recht dat pas kan worden uitgeoefend als de basiscondities van veiligheid, eten, gezondheid en onderdak zijn ingevuld. Het onderkennen van het feit dat eerst deze basiscondities voor kinderen in orde moeten zijn, voordat zij zich kunnen richten op onderwijs, betekent dat deze zaken als onderdeel van het educatief programma voor straatkinderen meegenomen moeten worden. Dit is alleen mogelijk als Homes worden ingericht, die beschikbaar zijn gedurende de kinderjaren. Deze Homes zijn open en de kinderen verblijven er vrijwillig, zodat zij ingericht zijn om de trotse en aan vrijheid gewend geraakte straatkinderen op te vangen. De Homes zijn erop gericht een ‘thuis’ te bieden aan de kinderen en niet alleen onderdak voor de nacht. Een ‘thuis’ is een plek waar veiligheid en zekerheid wordt geboden en daarmee een omgeving waarbinnen educatieve ontwikkeling kan worden gerealiseerd.

Onze oplossing

Partnership Foundation combineert emotionele betrokkenheid met een zakelijke, down-to-earth aanpak.

Partnership Foundation wil een hand reiken aan de meest kwetsbare kinderen in Indiase steden: de kinderen die alleen op straat leven of in een omgeving waar het risico op seksueel en fysiek misbruik zeer groot is; of kinderen die ouders hebben die gewelddadig zijn of drugs gebruiken, dan wel extreem arm zijn.

Dit door het garanderen van uitgebreide lange termijn zorg voor het kind, in de vorm van bescherming, liefde, voedsel, medische zorg, recreatie en onderwijs in vrijwillige open tehuizen. Dit wordt de kinderen onvoorwaardelijk aangeboden, met liefde en voor zolang het kind dit nodig heeft. Net zoals je je eigen kind zou aanbieden.

Hierbij wordt gestreefd naar integratie in de samenleving. Met name door het openen van Rainbow Homes in bestaande scholen. Maar ook door het openen van onderwijsfaciliteiten in de Homes voor de arme kinderen uit de gemeenschap waar de Homes zich bevinden, door een breed vrijwilligersnetwerk en door ‘buddy’-programma’s met kinderen van beter gesitueerde scholen.

Klik hier voor een kort verhaal over de geschiedenis van Partnership Foundation.

De pijlers van onze aanpak:

 • Een grootschalig innovatief programma opzetten voor uiteindelijk 10.000 straatmeisjes in 2018.
 • Een compleet programma bieden met onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en reïntegratie.
 • Meisjes onderbrengen in reguliere scholen in India en laten integreren in de maatschappij.
 • Een keten oprichten van vergelijkbare projecten/Homes door heel India.
 • Werken volgens een repliceerbare formule die schaalbaar is.
 • ‘Partnership’ als leidend principe: in elke stad minstens 3 partnerorganisaties vinden die samenwerken om Rainbow Homes volgens de formule op te zetten en te managen
 • Praktisch ondersteunen van de partnerorganisaties.
 • Strikt regime van externe en onafhankelijke audits van de kwaliteit van het project.

De criteria voor opname van een meisje in een Rainbow Home, de elementen van het programma en de formats voor rapportage zijn vastgelegd in een handboek ‘Manual Management & Organisation of the Rainbow Homes’ en maken integraal deel uit van de samenwerking met de Indiase partners.

 • Momenteel zijn er 31 Rainbow Homes die aan zo’n 2.600 straatmeisjes onderdak bieden in Kolkata (6), New Delhi (2), Hyderabad (10), Bangalore (4), Chennai (2), Patna (4) en Pune (3).
 • In 2011 is het Rainbow Home model officieel opgenomen in het beleid van de centrale overheid om onderwijs te bieden aan straatkinderen.
 • Verschillende decentrale overheden zoals in Hyderabad en Bangalore hebben besloten om een versnelling te realiseren in het openen van residentiële faciliteiten voor straatkinderen naar het model van de Rainbow Homes.

In 2009 bracht Save The Children een rapport uit waarin onder meer onze partner Loreto wordt genoemd als example of best practice hoe een innovatieve oplossing voor straatkinderen eruit kan zien.

Geïnteresseerd? Download hier het rapport.

Rainbow homes

Ranchi

Ranchi

Pune

Pune

In 2015 is een start gemaakt met de eerste Rainbow Homes in Pune. Inmiddels zijn er drie homes en volgt binnenkort het vierde home. Het aantal meisjes groeit gestaag en zal in de loop van dit jaar verder stijgen. Hoewel de homes pas kort geleden zijn gestart, zijn de homes al volop in werking. Dit is mede te danken aan de intensieve begeleiding en training van de nieuwe home staff door het Rainbow Foundation India team uit Hyderabad. De lokale autoriteiten zijn zeer onder de indruk van de Rainbow Homes en zijn nu voornemens 16 additionele homes in Pune op te zetten conform het Rainbow Home model, met behulp van de expertise van Rainbow Foundation India. Zo begint het vliegwiel effect dat we willen bereiken te werken.

Chennai

Chennai

Na de opening in 2012  hebben de twee Rainbow Homes in Chennai een ‘vliegende start’ gemaakt. Dat de burgemeester van deze stad van 7 miljoen inwoners persoonlijk de Homes geopend heeft, toont de lokale betrokkenheid in deze stad en zijn persoonlijk enthousiasme. In 2013 zijn de schoolgebouwen op kosten van de overheid aangepast aan de nieuwe Rainbow bewoners (nieuwe daken, afscheidingswandjes, sanitaire voorzieningen). Ook heeft de overheid zich gecommitteerd tot een meerjarige financiële bijdrage aan de kosten voor de Rainbow meisjes tussen de 6 en 14 jaar oud. De enthousiaste betrokkenheid van het lokaal bestuur heeft ertoe geleid dat de drie Homes, voor liggen op de aanvankelijke planning. Vanwege de positieve ontwikkelingen in deze stad en het inmiddels goed functionerende city netwerk onder leiding van Kiruthika, is ervoor gekozen in Chennai een pilot op te zetten inzake lokale fondsenwerving. De fondsenwerver werkt nauw samen met de home teams en de coördinatoren en hoopt met deze showcase Homes lokale bedrijven en welgestelden te interesseren voor financiële ondersteuning van een Home.

Patna

Patna

Hoewel het niet makkelijk is om een programma op te zetten in de relatief arme deelstaat Bihar (het is onder andere lastig om goed personeel te vinden en contacten met de overheid vragen extra tijd), zijn ook hier de vier Rainbow Homes goed van start gegaan. Eén Home is direct gevestigd in een school, voor de andere drie zijn eind 2013 de vergunningen voor huisvesting afgegeven. De home teams en de kinderen zien uit naar verhuizing in 2014. Bijzonder is dat ons programma na een opschoningsactie van de deelstaatoverheid, als één van de slechts drie overgebleven sociale programma’s, overheidsondersteuning krijgt. Ook heeft de overheid belangstelling om enkele overheidshomes te openen naar het Rainbow model.

De Home managers hebben veel tijd gestoken in de training van de stafleden en het meer in verbinding brengen van staf en kinderen. Inmiddels zijn de Patna Homes stabiel genoeg om –na verhuizing- verder te groeien.

Bangalore

Bangalore

In zijn Bangalore zijn inmiddels 4 Rainbow Homes geopend met de hulp van een viertal partners. De Homes zijn verder gegroeid in aantallen meisjes en stafleden. Er zijn goede contacten met de scholen waar de meisjes naartoe (kunnen) gaan.

Daarnaast is er tijd en aandacht gegeven aan bijvoorbeeld het verwerven van ondersteuning door de lokale gemeenschap (donaties in natura zoals ijskasten, computers), het werken met vrijwilligers (onder andere voor buitenschoolse activiteiten) en het opzetten van een facebookpagina om het Rainbow Home bredere bekendheid te geven. In het start-up Home van de zusters van de Holy Spirit is de basis gelegd voor een warm Rainbow Home in een prachtig groene omgeving, met een goed stafteam en met plaats voor de Rainbow meisjes op de English Medium School van de zusters. Het Holy Spirit Home is goed opgenomen in het city netwerk, dat vakkundig en gedreven wordt geleid door Sister Margaret en Father Edward. Een mooie ontwikkeling is dat father Edward voor 3 jaar is benoemd tot lid van het prestigieuze Child Rights Committee van Karnataka. Dat biedt hem de kans om de situatie van de Rainbow Home-meisjes aan de orde te stellen en hiervoor aandacht te vragen van de overheid.

Ook in Bangalore/Karnataka worden inmiddels enkele duizenden extra straatkinderen opgevangen in overheidshomes, naar het voorbeeld van de Rainbow Homes.

Delhi

Delhi

In Delhi ondersteunt Partnership Foundation 2 Rainbow Homes. Beide Homes hebben een aantal infrastructurele verbeteringen ondergaan aan de vloeren, watervoorziening en afwateringssystemen. Helaas werd het in 2013 aan het Home Kilkari toegewezen nieuwe gebouw hetzelfde jaar alsnog teruggetrokken, vanwege lokale politiek. Onder leiding van Harsh Mander en city coordinator Anwar, investeert de partner wederom veel tijd en energie in het lobbyen richting de lokale overheid voor het verkrijgen van een vergunning voor de bouw van extra sanitaire voorzieningen en een aantal lokalen op het bestaande terrein. Dit is noodzakelijk voor een betere regulering van de bezettingsgraad, die behoorlijk volatiel is doordat het Child Welfare Committee (overheidsinstantie) regelmatig meisjes naar Kilkari stuurt voor korte termijn opvang. Overigens zijn hierover inmiddels wel betere afspraken gemaakt met het CWC (???), waardoor de instroom vanuit die kant is verminderd.

Naast de verbeteringen aan de gebouwen, springt vooral het verbeterde management van beide Homes in het oog. Dit heeft geleid tot een betere sfeer en meer stabiliteit, hogere kwaliteit van zorg (o.a. door de nieuw aangestelde councelllors), stafleden die meer verantwoordelijkheid nemen en enthousiaste deelname van de meisjes aan activiteiten en het leven in het Home (sister committees, theme committees).

In oktober 2013 is een contract getekend voor meerjarige financiële overheidsbijdragen aan beide Homes ten behoeve van de meisjes tussen de 6 en 14 jaar oud (ingang april 2014).

Hyderabad

Hyderabad

In Hyderabad ondersteunt Partnership Foundation 10 Rainbow Homes. Verschillende lokale NGO’s voeren het management over de Rainbow Homes en hebben zich verenigd in een Rainbow Homes Network.

Mede door aanwezigheid van een sterk city netwerk onder leiding van Ambika en de Rainbow Foundation India hebben de Homes in deze stad zich op indrukwekkende wijze verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Er is ruime aandacht voor de groeiende groep oudere meisjes, die op basis van individuele ontwikkelplannen persoonlijk worden begeleid naar een vervolgstudie of baan. Ook ondernemen de partners interessante en educatieve buitenschoolse activiteiten zoals zang, dans, toneel en uitstapjes naar musea of de eco-bus, voor een tijdelijke tentoonstelling over duurzaamheid. Hierin wordt samengewerkt tussen de Homes en worden ideeën en ervaringen gedeeld. Voor de meisjes worden verschillende trainingen en bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd over sociale onderwerpen zoals vrede, democratie, vrouwenrechten en voeding en gezondheid. Dit initiatief zal navolging krijgen in andere Rainbow steden.

In Hyderabad/Andhra Pradesh heeft de overheid inmiddels ook enkele tientallen overheidshomes geopend naar het voorbeeld van de Rainbow Homes. Hier worden enkele duizenden extra straatkinderen opgevangen. Hoewel de kwaliteit nog niet op het niveau van de Rainbow Homes is, zijn deze overheidshomes wel hét bewijs dat ons programma het gewenste vliegwieleffect teweeg brengt.

Calcutta

Calcutta

In Calcutta werd in 2002 gestart met de Rainbow Homes.

Inmiddels zijn er 6 Homes geopend in de gerenommeerde prive-scholen van de Loreto-congregatie waar ruim 600 meisjes samenleven en samen met de meisjes studeren die de privescholen bezoeken.

Deze Homes huisvesten inmiddels een groeiend aantal oudere meisjes. Er is voor gekozen om de totale aantallen meisjes te beperkten om deze oudere meisjes meer ruimte en aandacht te bieden. Met name in Sealdah, Bow Bazar en Loreto House (de Homes met de grootste aantallen meisjes) zijn deze op natuurlijke wijze iets gedaald. Een aantal meisjes is gere-integreerd in de familie, na een zorgvuldige assessment van de situatie (door verblijf van een dochter in een Rainbow Home lukt het sommige ouders om hun leven beter in te richten). Daarnaast is een aantal oudere meisjes het afgelopen jaar succesvol begeleid op weg naar een baan of vervolgopleiding.

Sister Cyril –niet meer actief betrokken bij de Rainbow Homes in Calcutta na haar pensionering- heeft in opdracht van de overheid van de deelstaat West-Bengalen succesvol overheidshomes opgezet naar het model van de Rainbow Homes. Hierdoor worden duizenden straatkinderen extra opgevangen.

Foto's

Steun en referenties

Best practice voorbeeld

In 2009 bracht Save The Children een rapport uit waarin onder meer onze partner Loreto wordt genoemd als example of best practice hoe een innovatieve oplossing voor straatkinderen eruit kan zien.

Geïnteresseerd? Download hier het rapport.

Aanbeveling gouverneur van West-Bengalen

Lees hier een aanbeveling door de gouverneur van West-Bengalen.

Frequently asked questions

 1. Welke plannen heeft Partnership Foundation voor de toekomst?
  1. Wij streven naar 100 Rainbow Homes met 10.000 kinderen in het programma, in de 15 grootste steden in India. De Rainbow Foundation India voert hier de regie over en draagt zorg voor transparantie en kwaliteit. Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de organisatie met een personeels- en trainingsprogramma.
  2. Het Rainbow Home model beschikbaar maken voor iedereen door de kwaliteit van het onderwijs en de persoonlijke begeleiding van de kinderen te versterken, het stroomlijnen van administratieve procedures, de werking van een Rainbow Home model vastleggen in een Rainbow Home Manual en deze blijvend aanvullen met best practices.
  3. Het Rainbow Home model promoten als een State Intervention Model voor straatkinderen in India. Mede voor dit doel is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door het Tata Institute of Social Sciences in Mumbai.
  4. professionele lokale fondsenwerving opzetten. De visie is dat de Rainbow Homes uiteindelijk gezamenlijk door de Indiase overheid en het Indiase bedrijfsleven wordt gefinancierd.
 2. Wat is de rol van de Indiase overheid met betrekking tot het Rainbow programma?

  In Calcutta zijn de 6 Rainbow Homes gevestigd in privé scholen, in de overige steden in overheidsscholen. De Indiase overheid stelt deze scholen ter beschikking om een Rainbow Home te vestigen, betaalt voor elk kind een (kleine) bijdrage in de kosten voor onderwijs en in veel gevallen een bijdrage voor het geschikt maken van de school voor permanente bewoning. In 2011 is een overheidsprogramma van kracht geworden waardoor de Rainbow Homes een belangrijk deel van hun kosten door de overheid vergoed zullen krijgen.

 3. Hoe functioneert Partnership Foundation in Nederland?

  Partnership Foundation functioneert vanaf haar oprichting in 2002 als een vrijwilligersorganisatie (sinds kort worden twee van de vijf bestuursleden gedeeltelijk betaald), met een bestuur, Raad van Toezicht (sinds 2011) en Raad van Advies. De kosten blijven hierdoor bijzonder laag, zodat praktisch alle inkomsten voor het Rainbow Programma in India ter beschikking komen. De fondsenwerving richt zich voornamelijk op particulieren en stichtingen, veelal opgezet door ondernemers of ondernemingen. De standaard propositie voor sponsoring bestaat uit het financieren van één of meer Rainbow Homes voor meerdere jaren. Partnership Foundation zorgt voor een gedetailleerde begroting, individuele kind-rapportages, 2 nieuwsbrieven per jaar van elke Rainbow Home en een jaarlijks audit report, door de Indiase branche van Deloitte of KPMG. Ook via deze website houden wij belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen.

 4. Hoe krijgen de meisjes in een grootschalige opvang de aandacht die ze nodig hebben?

  Er is in elke Rainbow Home 24-uurs zorg voor alle kinderen door een team van huismoeders. Deze huismoeders staan onder toezicht van een Home Manager. Voorts zorgen de oudere meisjes voor de jongste, zoals in India gebruikelijk is. In Rainbow Homes met grote aantallen kinderen worden subgroepen gevormd, met de oudere meisjes in de rol van “captain’ of “vice-captain’. Zij signaleren wanneer iemand ontbreekt, ziek is, of extra hulp nodig heeft, en melden dat aan de staf. Tenslotte heeft elk kind een eigen dossier, waarin alle bijzonderheden worden bijgehouden over hoe het op school gaat, over gezondheid en persoonlijkheidsontwikkeling. Partnership Foundation ontvangt jaarlijks een voortgangsrapport van elk meisje dat langer dan een half jaar in de Rainbow Home verblijft.

 5. Hoe verlopen de contacten met eventuele familieleden?

  Waar nog (niet-destructieve) familierelaties bestaan, is het beleid erop gericht deze in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De familieleden kunnen de meisjes in de Rainbow Homes bezoeken, en de kinderen kunnen tijd door brengen bij hun familieleden. Hierbij wordt wel gelet op het risico van uitbuiting, bijvoorbeeld wanneer de meisjes door hun familieleden (weer) worden aangezet tot bedelen of andere werkzaamheden die niet bevorderlijk zijn voor hun welbevinden en toekomstkansen.

 6. Waarom is ervoor gekozen om straatmeisjes onderdak te bieden in bestaande schoolgebouwen?

  Op de eerste plaats wordt hierdoor de integratie van de straatmeisjes met hun meer bevoorrechte leeftijdsgenoten op een natuurlijke wijze tot stand gebracht, omdat zij samen naar school gaan. Op de tweede plaats komt een grootschalige oplossing voor straatmeisjes in zicht: er zijn in grote en kleinere steden in India talloze scholen die ’s middags na 14 uur, ’s avonds, ’s nachts, in weekeinde en in vakanties leegstaan. De kosten blijven laag, de staf is gewend om met kinderen om te gaan, en de meeste scholen beschikken over een goed administratief – en rapportage systeem.